blog-item

PAKETLEME TESİSLERİMİZ

Kömür Paketleme tesisleri konutlarda ve sanayide kullanılacak sınıflandırılmış kömürlerin paketlenmesi için kullanılmaktadır. Tesisimiz saatte 55 ton kömürü yarı otomatik olarak 120mm ile 200mm arasındaki kömürü tartısız iki vericili tek çıkışlı olarak paketleme yapmaktadır.


blog-item

YIKAMA TESİSLERİMİZ

Yıkama Tesisi ile kurulan ağır ortam sistemde yoğunluk farkı ile kömür ve istenmeyen kil ve taşlar birbirinden ayrılmaktadır. Kömür içindeki kil ve taşlar ayrıldığı için kömürün kül oranı düşmekte ve kalori değeri yükselmektedir. Yıkama tesisi sayesinde sürekli aynı kül; nem ve kaloride standart kömür üretimi sağlanmaktadır. Tesisimiz saatte 120 ton kömür yıkayabilmektedir.


blog-item

KURUTMA TESİSLERİMİZ

Linyit kömürleri tüvenan halde %15-30 aralığında yüzey nemine sahiptir. Kömür yıkama işleminden sonra bu oran daha da artabilmektedir. Yüksek yüzey nemi, hem kömürün kalorisini düşürmekte, hem de yanma verimini düşürmektedir. Kömür kurutma tesisleri sayesinde, kömürdeki yüzey nemi tamamen atılabilmekte ve kömürün kalorifik değeri ve yanma verimi ciddi seviyelerde arttırılmaktadır. Kömür kurutma tesisimiz saatte 20 ton kömür kurutabilmektedir.


KÖMÜR TERİMLERİ:

TÜVENAN KÖMÜR: Tüvenan kömür, bir kömür ocağından tabii olarak çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan ham kömürdür.

KRİBLE KÖMÜR: Krible kömür, ayıklama ve eleme işlemine tabi tutulmuş tüvenan kömürdür.

ELENMİŞ KÖMÜR: Elenmiş kömür, belli delik aralıklı eleklerden elenmiş ve belli boyut sınırları arasında sınıflandırılmış kömürdür.

TEMİZLENMİŞ KÖMÜR: Temizlenmiş kömür, yaş veya kuru bir sistemle temizleme işlemi görmüş kömürdür.

YIKANMIŞ KÖMÜR: Yıkanmış kömür, yaş bir temizleme işlemi görmüş kömürdür.

TOPLAM RUTUBET (NEM): Numune olarak alınmış olan kömürde standart şartlar altında bertaraf edilebilen rutubet miktarıdır.

BÜNYE RUTUBETi (Bünye Nemi - Higroskopik Nem): Havada kuru kömür numunesinin 105 C sıcaklıkta oksijensiz bir ortamda sabit bir ağırlığa ulaşıncaya kadar kaybettiği rutubettir.

SERBEST RUTUBET (Yüzey Rutubeti - Kaba Nem): Tüvenan kömürün, havada kuru kömür haline dönüşünceye kadar kaybettiği rutubet olup buna kaba nem adıda verilir.

HAVADA KURUMUŞ KÖMÜRDE RUTUBET (NEM): Maruz kaldığı havada yaklaşık bir dengeye ulaşan kömür numunesindeki rutubettir.

TOPLAM KÜL: Bir kömür numunesinin tam yakılması sonucu arta kalan mineral maddelerin toplam ağırlığının % olarak ifadesidir.

BAĞIL KÜL: Fiziksel yollarla kömürden uzaklaştırılamıyan mineral maddelerdir.

GAZ: Kömürün havasız ( oksijensiz) ortamda ısıtılması ve damıtılması sırasında kaybettiği kütledir. Uçucu madde ve Rutubet toplamından oluşur.

UÇUCU MADDE: Kömürdeki gaz miktarından rutubet miktarının çıkarılmasıyla bulunan değerdir.

SABİT KARBON: Kömürdeki ; Rutubet, Kül ve Uçucu Madde toplamlarının 100'den çıkartılması ile bulunan değerdir.

ELEMENTEL KARBON: Kömürün bileşiminde bulunan sabit(serbest) ve bağlı karbon toplamından oluşan değerdir.

SAF KÖMÜR: Kömürde faydalanılan kısım olup, Uçucu madde ve Sabit karbon toplamından oluşur.

KOK: Kömürdeki Sabit karbon ve Kül miktarının toplamıdır.

KOK HASSASI: Gaz tayini sonucu kalan kömürün şekil ve renginin ifadesidir.

TOPLAM KÜKÜRT: Kömür numunesi içerisindeki tüm kükürt bileşiklerinin ( sülfat,organik, serbest,pirit,kalkopirit v.b.) ihtiva ettiği kükürdün % de olarak ifadesidir.

KÜLDE KALAN KÜKÜRT: ( Yanmaz Kükürt) Kömür numunesinin en fazla 850 C 'da tam yakılması sonucu elde edilen kül içerisinde sülfatlı bileşikler halinde kalan kükürdün % de olarak ifadesidir.